Детска градина Малкият принц, Пловдив

Работа по европейски и други проекти

Участие в проект на Община Пловдив за финансиране изграждането и сертифицирането на 1 /един/ брой спортна площадка «А» в двора на детската градина – 01.09.2017 г.

Спечелен проект по Програма „Ти и Lidl за по-добър живот“ за финансиране изграждането на спортна площадка „Б“ в двора на ДГ „Малкият принц“ – 01.11.2017 г.

Работа по проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ -фаза 1- за сътрудничество при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите училища – с ПУ“П. Хилендарски“, Пловдив за уч.2016/2017 г.

Работа по проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ -фаза 1- за сътрудничество при провеждане на практическо обучение на студенти от висшите училища – с АМТИИ, Пловдив за уч.2016/2017 г.

Работа по проект „Спорт за деца в детските градини“ на Министерството на младежта и спорта.

Ежегодно участие в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ).

Ежегодно участие в Move Week – седмица на движението и спорта, провеждана в цяла Европа с цел по-мащабно включване във физически дейности и спорт.

Ежегодно участие по ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Ежегодно участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците /ЕСНО/.

Ежегодно участие с проект съгласно ПМС №129/11.07.2000 г. за предоставяне на средства за подпомагане и развиване на физическото възпитание и спорт на децата в ДГ.

Базова работа

С АМТИИ за практическа подготовка на стажант-учителите през уч. 2016/2017г.

С ПУ“П. Хилендарски“- за сътрудничество при провеждане на практическо обучение на студенти.

Детска градина „Малкият Принц“

  • Пловдив, ул. „Леонардо да Винчи“ 47
  • 032/63 53 59, 032/63 53 60
  • m.prinz@dg.plovdiv.bg

Училищно настоятелство: vat.ltd@abv.bg

ДГ "Малкият Принц"
ул. Леонардо Да Винчи №47
032 / 635 359
032 / 635 360
m.prinz@abv.bg